+ 48 533 080 044

Regulamin konkursu Espiro Investment Sp. z o.o. „WIOSNA W MOIM DOMU”

I ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu „WIOSNA W MOIM DOMU” (dalej: Konkurs) jest Espiro Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Radzymińska 230, 03-674, NIP: 5242728920, KRS 0000782181 (dalej: „Organizator”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu, przetwarzane są przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz do dnia przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu podający dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – email: h.was@espiroinvestment.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 5. Konkurs rozpocznie się 06.04.2022 roku oraz zakończy 15.04.2022 roku o godzinie 22:00:00.
 6. Za udział w Konkursie przewidywane są nagrody, o których mowa w Rozdziale III, które otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki określone w Rozdziale II oraz znajdą się w gronie zwycięzców (dalej: „Nagrody”, „Nagroda”).
 7. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej: „Komisja konkursowa”). Do zadań Komisji konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór zwycięzców oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

II WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 ), zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące warunki:
  > Jest fanem bądź określi się jako fan profilu: https://www.facebook.com/espiroinvestment na portalu społecznościowym Facebook do dnia zakończenia Konkursu,
  > zapozna się z treścią Regulaminu i zaakceptuje jego postanowienia,
  > wykona zadanie konkursowe wskazane w ust. 3 (dalej: „Zadanie konkursowe”) oraz prześle je Organizatorowi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich rodzina (małżonek, wstępni, zstępni, powinowaci), jak również osoby pozostające z pracownikami, współpracownikami Organizatora we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Uczestnicy Konkursu muszą posiadać aktywne konto osobiste w serwisie Facebook odpowiadające imieniu i nazwisku Uczestnika (nazwa konta nie może być ich skrótem ani ich połączeniem). Z udziału w Konkursie wyłączone są profile fikcyjne.
 4. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia domu w wiosennym klimacie, będącego interpretacją tematu konkursowego „WIOSNA W MOIM DOMU” i opublikowaniu go w komentarzu pod postem konkursowym w terminie trwania Konkursu.
 5. Każda z osób biorących udział w Konkursie może wysłać jedno zgłoszenie.
 6. Zadania konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie o którym mowa w ust. 3 z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu informatycznego Uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie lub odebraniem prawa do Nagrody.
 9. Spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają Zadanie konkursowe oraz spełnią pozostałe warunki określone w Rozdziale II Komisja konkursowa wybierze jednego zwycięzcę Konkursu.
 10. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja konkursowa przy wyborze zwycięzcy Konkursu to kreatywność, walory artystyczne, zgodność z tematem konkursu oraz ogólne wrażenie, które wywołuje zadanie konkursowe. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. Konkurs jest jednoetapowy.
 12. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej Nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 13. Brak spełnienia któregokolwiek z ww. warunków uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik przesyłając swoje zgłoszenie konkursowe, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do przesłanego Zadania konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora Nagrody lub jej rynkowej równowartości.
 15. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zadania konkursowego przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
  a. utrwalania – wytwarzanie i utrwalanie dowolnymi technikami, niezależnie od nośnika, formatu i standardu
  b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
  c. rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, elektronicznego, przekazu, w tym nadawania, multimedialnego pośrednio, bezpośrednio lub w taki sposób i w takiej formie lub technologii, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d. publiczne wykonywania, odtwarzana lub udostępniania w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  e. wykorzystywania zadania konkursowego lub jego dowolnych części do prezentacji, w tym do połączenia, pomieszania, lub przetworzenia z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami;
  f. w zakresie obrotu – wprowadzania do obrotu, wypożyczanie, najem, dzierżawa, użyczanie, oddanie do bezpłatnego używania, zbycie, inna wymiana z osobami trzecimi w kraju lub za granicą;
  g. wprowadzania do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
  h. wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu lub innych technik przekazu danych lub informacji, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  i. sporządzania wersji obcojęzycznych;
  j. dowolnego opracowania i przetwarzania zadania konkursowego lub jego części, w tym adaptacji modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami, wykorzystywania zadania konkursowego jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231) przez Organizatora lub osoby trzecie na zlecenie Organizatora lub za jego zgodą;
  k. dowolnego wykorzystania w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym BTL, w prasie, Internecie i innych mediach z telewizją włącznie.
 16. Uczestnik wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
 17. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku zgłoszenia Zadania Konkursowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości prywatnej na Facebooku. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

III NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest Karta podarunkowa Leroy Merlin o wartości 250 zł.
 2. Do Nagrody, o której mowa powyżej, Organizator ufunduje zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody. Od łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy, Organizator pobierze kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz.U.2020.1426 ) w wysokości 10% łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy i przekaże tę kwotę na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, o której mowa w ust. 1.
 4. Za Nagrodę, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, zwycięzca Konkursu nie ma prawa scedować Nagrody na inne osoby.
 5. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 6. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847).

IV OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie dokonane w terminie do 21.04.2022 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku.
 2. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 10 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną do Organizatora zawierającą jego dane adresowe (imię i nazwisko, nazwę ulicy, numer budynku (i mieszkania), nazwę miejscowości i kod pocztowy) oraz numer kontaktowy.
 3. Nagroda zostanie przesłana indywidualnie do zwycięzcy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Koszt wysłania przesyłki ponosi Organizator.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą, zgodnie z ust. 7 poniżej lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 2, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru kontaktowego) będzie przyczyną odmowy wydania zwycięzcy Nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości bądź utrudnienia w odbiorze Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
 7. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeśli dwie próby dostarczenia Nagrody za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

V TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej na adres: h.was@espiroinvestment.pl Pisemną reklamację należy przesyłać na adres biura Organizatora w Markach, tj. Hubert Waś, Espiro Investment Sp. z o.o., ul. Radzymińska 230, 03-674 Warszawa.
 2. Pisemna reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres biura Organizatora z dopiskiem „WIOSNA W MOIM DOMU – Reklamacja”.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 230.
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Konkursu: h.was@espiroinvestment.pl
 3. Naruszenie postanowień regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2022 r.
Scroll to top